Förbeställ häckväxter (ej mini-pack) & få 500 kr i rabatt! Leverans från vecka 35. Ange rabattkod SOMMAR24 i kassan. 1 köp per hushåll.

Specialisten på färdig häck | Häckspecialisten
Sverige Denmark Finland
Snabb & Fraktfri Leverans Högsta Kvalitet & Service Växtgaranti i 3 år

Integritetspolicy

Växtleverantören - Integritetspolicy

Varför och för vem?

På Växtleverantören i Sverige AB, organisationsnummer 556962-9388, (“Växtleverantören”, “vi”, “oss”, “vår”) bryr vi oss om personlig integritet. Vi respekterar och värnar om din integritet samt din rätt till kontroll och transparens vid behandling av dina Personuppgifter. Den här Integritetspolicyn (“Policyn”) är tillämplig för de behandlingar som Växtleverantören är Personuppgiftsansvarig för. Policyn beskriver övergripande varför vi behöver dina Personuppgifter, vilken rättslig grund vi stödjer oss på samt vilka åtgärder vi vidtar för att skydda dina personuppgifter. Vi informerar även om hur du kan utöva de rättigheter du har i samband med vår behandling av dina Personuppgifter. Policyn informerar om vår hantering av Personuppgifter när du kommunicerar med oss, använder eller besöker vår hemsida hackspecialisten.se (tillsammans “Funktioner”).

Definitioner

 • “Behandling” av Personuppgifter är allt som kan göras med en Personuppgift, t.ex. lagring, ändring, läsning, överlämning osv.

 • “Gällande rätt” är den lagstiftning som är tillämplig på behandlingen av Personuppgifter inklusive Dataskyddsförordningen (GDPR), kompletterande nationell lagstiftning, samt praxis, vägledningar och rekommendationer utfärdade av en nationell eller europeisk tillsynsmyndighet.

 • “Personuppgifter” är all slags information som kan kopplas till en identifierbar, levande person.

 • “Personuppgiftsansvarige” är det företag/organisation som bestämmer för vilka ändamål och på vilket sätt Personuppgifterna ska behandlas och därmed även ansvarar för att Personuppgifter behandlas enligt Gällande rätt.

 • “Personuppgiftsbiträde” är det företag/organisation som behandlar Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning och därmed endast behandlar Personuppgifterna enligt Personuppgiftsansvariges instruktioner samt Gällande rätt.

 • “Registrerad” betyder den levande, fysiska person vars Personuppgifter behandlas.

Växtleverantörens personuppgiftsansvar

Informationen i denna Policy omfattar Behandling av Personuppgifter som Växtleverantören är Personuppgiftsansvarig för, dvs. den Behandling för vilka vi bestämmer ändamålet med (varför en behandling görs) och medel för (på vilket sätt, vilka personuppgifter, hur länge osv.). Policyn beskriver inte hur vi behandlar personuppgifter i rollen som Personuppgiftsbiträde – alltså när vi behandlar personuppgifter på uppdrag av våra kunder. Vi är en kundorienterad IT-partner som sätter människan i centrum, med långsiktiga relationer och hållbara lösningar är vi er rådgivare inom teknik och säkerhet.

Växtleverantörens behandling av personuppgifter

Vi har ett ansvar att beskriva och visa hur vi lever upp till de krav som ställs på oss när vi behandlar dina Personuppgifter. Detta avsnitt syftar till att ge dig en förståelse för vilka typer av personuppgifter vi behandlar om dig och för vilka ändamål.

Registrerade och lagringstid

 • Användare av Tjänsten: Användares personuppgifter kommer att lagras under den tid som de använder Tjänsten samt för att fullgöra rättsliga förpliktelser, t.ex. att hantera påstådda fel i Tjänsten.

 • Anställda hos potentiella kunder: Anställdas personuppgifter hos potentiella kunder kommer att lagras under den tid som krävs för att avgöra om den potentiella kunden vill ingå avtal.

 • Anställda hos befintliga kunder: Personuppgifter tillhörande anställda kommer att lagras under den tid som krävs för att tillhandahålla tjänsten samt för att fullgöra rättsliga förpliktelser, t.ex. att hantera påstådda fel i tjänsten.

Cookies

Personuppgifter tillhörande besökare till vår hemsida kommer att behandlas i enlighet med vår cookie policy. Växtleverantören använder cookies och liknande spårningstekniker för att bl.a. analysera hur Funktioner används så att vi kan ge dig den absolut bästa användarupplevelsen. Mer information om hur vi använder cookies finns i vår Cookie Policy (https://hackspecialisten.se/cookiepolicy/).

Behandlingar och ändamål

Det huvudsakliga ändamålet med den personuppgiftsbehandling som vi utför är att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster gentemot dig. Vi behandlar huvudsakligen personuppgifter för följande ändamål:

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter för att bekräfta din identitet, verifiera dina uppgifter och kunna kommunicera med dig.

 • Information om din användning av tjänsten eller produkten för att kunna förbättra din kundupplevelse.

 • IP-adress för att utföra kundanalys och för att innehåll på vår sida ska presenteras effektivt för dig och den enhet du använder.

 • Konsumtionsmönster för att kunna tillgodose dig med specifika erbjudanden.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi inhämtar dina personuppgifter på ett antal olika sätt. Vi får främst tillgång till dina personuppgifter genom:

Rättsliga grunder

För att vi ska få behandla dina personuppgifter krävs det att vi har laglig grund för respektive behandling. I vår verksamhet behandlar vi dina personuppgifter främst på följande grunder:

 • Samtycke: Växtleverantören behandlar dina Personuppgifter efter att vi har fått ditt samtycke till behandlingen. Information om behandlingen lämnas alltid i samband med att vi frågar efter samtycket.

 • Avtal: Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra skyldigheter i ett avtal mellan oss eller för att förbereda inför att ingå ett avtal med den Registrerade.

 • Intresseavvägning: Växtleverantören får behandla personuppgifter om vi bedömt att det finns ett berättigat intresse som väger tyngre än den Registrerades skydd för den personliga integriteten och om behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet, t.ex. vid direkt marknadsföring.

 • Rättslig förpliktelse: Vi är enligt gällande lagar och regler skyldiga att behandla personuppgifter som ett resultat av vår verksamhet.

Om du vill ha ytterligare information kring vilken eller vilka rättslig(a) grund(er) som vi behandlar just dina personuppgifter för har du alltid rätt att begära ut ett registerutdrag. Läs mer under “Hur du använder dina rättigheter” nedan.

Dina rättigheter

Du är den som bestämmer över dina Personuppgifter. Vi strävar alltid efter att se till att du kan utöva dina rättigheter så effektivt och smidigt som möjligt.

 • Tillgång: Du har alltid rätt att få information om de Personuppgiftsbehandlingar som rör dig i ett registerutdrag. Av registerutdraget framgår bl.a. vilka av dina personuppgifter vi har lagrade samt för vilka ändamål och på vilken rättslig grund. Vi lämnar endast ut uppgifter om vi har kunnat säkerställa att det faktiskt är du som frågar efter uppgifterna.

 • Rättelse: Upptäcker du att de Personuppgifter vi behandlar om dig inte stämmer, hör av dig till oss så fixar vi det!

 • Radering: Vill du att vi glömmer dig helt? Du har rätt att begära radering av dina Personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade för. Om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter enligt lag eller ett avtal som vi har ingått med dig, kommer vi att säkerställa att de endast behandlas för det specifika ändamål som framgår av lagen eller avtalet. Därefter ser vi till att uppgifterna raderas så snart som möjligt.

 • Invändning: Håller du inte med oss om att vårt intresse av att behandla dina Personuppgifter väger tyngre än ditt intresse av skydd för den personliga integriteten? I så fall ser vi över vår intresseavvägning och kontrollerar att den fortfarande håller. Vi väger in din invändning när vi gör en ny bedömning för att utvärdera om vi fortfarande kan motivera vår behandling av dina Personuppgifter. Invänder du mot direktmarknadsföring kommer vi ta bort dina Personuppgifter på en gång utan att se över vår bedömning.

 • Begränsning: Du kan även be oss att begränsa vår behandling av dina uppgifter:

  • Under tiden som vi hanterar en begäran från dig om någon av dina andra rättigheter.

  • Om du, istället för att begära radering, vill att vi markerar att uppgifterna inte ska behandlas för ett visst ändamål. Om du t.ex. inte vill att vi skickar reklam till dig i framtiden behöver vi fortfarande spara ditt namn för att veta att vi inte ska kontakta dig.

  • I de fall där vi inte längre behöver uppgifterna för det ändamål som de samlades in för, förutsatt att du inte har ett intresse av att vi behåller uppgifterna för att kunna göra gällande ett rättsligt anspråk.

 • Dataportabilitet: Vi kan ge dig de uppgifter du själv lämnat till oss eller som vi har fått av dig i samband med att vi ingått ett avtal med dig. Du får dina uppgifter i ett allmänt använt och maskinläsbart format som du sedan kan ta med dig till en annan Personuppgiftsansvarig.

 • Återkalla samtycke: Om du har samtyckt till en eller flera specifika behandlingar av dina Personuppgifter har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke och därmed be oss att upphöra med behandlingen omedelbart. Observera att du endast kan återkalla ditt samtycke för framtida behandlingar av Personuppgifter och inte för någon behandling som redan skett.

Hur du använder dina rättigheter

Kontakta oss på info@hackspecialisten.se så hjälper vi dig.

Överföring av Personuppgifter

För att bedriva vår verksamhet tar vi hjälp av andra som behandlar Personuppgifter för vår räkning, så kallade Personuppgiftsbiträden. Vi behandlar alla personuppgifter inom EU/EES. Vi har ingått personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) med alla våra Personuppgiftsbiträden. PUB-avtalet reglerar hur Personuppgiftsbiträdet får behandla Personuppgifterna och vilka säkerhetsåtgärder som krävs för personuppgiftsbehandlingen. Vi kan även behöva lämna dina Personuppgifter till vissa utpekade myndigheter för att fullgöra skyldigheter enligt lag eller myndighetsbeslut.

Våra kategorier av Personuppgiftsbiträden

Nedan är kategorier av mottagare som vi kan komma att dela dina uppgifter med:

 • Leverantörer av marknadsföringstjänster, t.ex. reklambyrå för framtagande av kampanjer eller leverantör för hjälp med utskick genom post eller mail.

 • Leverantörer av HR-system eller HR-tjänster, t.ex. genom system för kontraktshantering eller utbetalning av löner.

 • IT-leverantörer för exempelvis affärssystem och ärendehantering. För att kunna genomföra våra uppdrag och tjänster lagrar vi dina uppgifter i våra affärssystem (ett system som administrerar våra kunder och kontakter).

 • System för att genomföra kundanalys och ta fram statistik för att bidra till branschstatistik samt för att förbättra kundupplevelsen.

Säkerhet

Växtleverantören har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att de skyddas från förlust, missbruk och obehörig eller otillåten åtkomst.

Våra säkerhetsåtgärder

 • Organisatoriska säkerhetsåtgärder: Åtgärder som implementeras i arbetssätt och rutiner inom organisationen. Våra organisatoriska säkerhetsåtgärder inkluderar:

  • Interna styrdokument (policys/instruktioner)

  • Inlogg- och lösenordshantering

  • Informationssäkerhetspolicy

 • Tekniska säkerhetsåtgärder: Åtgärder som implementeras genom tekniska lösningar. Våra tekniska säkerhetsåtgärder inkluderar:

  • Kryptering

  • Åtkomstlista

  • Åtkomstlogg

  • Säkert nätverk

  • VPN

  • Brandvägg

  • Säkerhetskopiering

  • Regelbunden kontroll av säkerhetsnivå

Om vi inte håller vad vi lovar

Om du upplever att vi behandlar dina Personuppgifter på ett felaktigt sätt, även efter att du har uppmärksammat oss om detta, har du alltid rätt att lämna ditt klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Mer information om våra skyldigheter och dina rättigheter finns på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida (https://www.imy.se/). Du kan också kontakta myndigheten på imy@imy.se.

Ändringar i den här policyn

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna Policy. I de fall ändringen påverkar våra skyldigheter eller dina rättigheter, kommer vi att informera om ändringarna i förväg så att du ges möjlighet att ta ställning till den uppdaterade policyn.

Kontakt

Hör av dig till oss om du har frågor om dina rättigheter eller om du har några andra frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter: info@hackspecialisten.se